Verschillen bij risicoverzekeringen

dinsdag, 15 september 2015

Overlijdensrisicoverzekeringen verschillen niet alleen in premie van elkaar. Ook kennen risicoverzekeringen verschillende voorwaarden en clausules bij deze verzekeringen. Daarnaast zijn er standaardmogelijkheden die van toepassing zijn op alle risicoverzekeringen. Op deze pagina staat een opsomming van mogelijke verschillen en tips.

Vragen kunnen altijd gesteld worden via het contactformulier.

• Van niet-roker naar roker tijdens de looptijd risicoverzekering
Was de verzekerde bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering niet-roker maar gaat deze tijdens de looptijd wél roken? Geef dit altijd door aan de verzekeraar anders kan bij overlijden de verzekeraar de uitkering extreem verlagen en in sommige gevallen zelfs weigeren uit te keren.

• Van roker naar niet roker tijdens de looptijd risicoverzekering
Was de verzekerde bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering roker en is deze tijdens de looptijd op enig moment langer dan 24 maanden gestopt met roken? Geef het door aan de verzekeraar en meestal daalt dan de premie naar het lagere niet-rokers tarief.

• Jaarlijkse verhoging verzekerd bedrag zonder aanvullende vragen
Er zijn overlijdensrisicoverzekeringen waarbij jaarlijks het verzekerde bedrag met een bepaald percentage verhoogd mag worden zonder dat er opnieuw of aanvullende gezondheidsvragen komen.

• Dalende premie tijdens de looptijd risicoverzekering
Het is mogelijk een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten waarbij in de toekomst de premie automatisch verlaagd wordt als de risicotarieven verlaagd worden. Met een dergelijke product profiteert de verzekeringnemer dus automatisch en worden trouwe klanten beloond door de verzekeraar. Dalende tarieven worden doorgaans alleen voor nieuwe klanten aangeboden.

• Hoge eindleeftijd overlijdensrisicoverzekering gewenst
Bij de meeste overlijdensrisicoverzekeringen is de eindleeftijd 75. Bij een enkele verzekeringen tot 80 jaar en bij één aanbieder kan het overlijdensrisico tot 85 jaar verzekerd worden. De aanvangsleeftijd van een overlijdensrisicoverzekering moet meestal tussen maximaal 65 en70 jaar zijn.

• De 'en-bloc' clausule of ‘is mijn premie de hele looptijd gelijk’
Veel overlijdensrisicoverzekeringen hebben de 'en-bloc' clausule in hun voorwaarden staan, waardoor de verzekeraar het recht heeft om in bepaalde gevallen de premie tussentijds te verhogen. Als de verzekeringnemer het niet eens is met de premieverhoging kan hij de verzekering stopzetten. Is hij of zij in de tussentijd ziek geworden dan is dit lastig. Ook al omdat hij of zij ouder is geworden, is het op dat moment nadelig, er gaat immers bij een nieuwe verzekering meer premie betaald worden. De premievergelijking toont duidelijk welke verzekeraars deze nadelige clausule wel en niet hebben.

• Snelheid van acceptatie en actieve dekking overlijdensrisicoverzekering
De meeste overlijdensrisicoverzekering worden met papieren aanvraagformulieren verwerkt. Een van de door ons aangeboden overlijdensrisicoverzekeringen kan online binnen een kwartier actieve dekking en acceptatie geven, mits de gezondheid van verzekerder dit toelaat. Bijvoorbeeld voor een hypotheekdekking kan deze snelle beoordeling onnodige vertragingen voorkomen.

• Militair, piloot of gevaarlijk beroep
Voor specialistische beroepen met bijzondere risico’s in relatie tot de overlijdenskans hebben voorwaarden ook verschillen. Er zijn uiteraard overlijdensrisicoverzekeringen die een dergelijk beroep uitstekend verzekeren, anderen accepteren de aanvraag wel maar geven een verlaagde of beperkte uitkering.

• Overlijdensrisicopremie met of zonder provisie
Voor alle nieuw afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen betaalt de verzekeraar een provisie beloning aan de bemiddelaar. Deze provisie zit in de verzekeringspremie. Sommige verzekeraars bieden de premie van hun overlijdensrisicoverzekering ook zonder provisie aan waarbij dan eenmalige afsluitkosten berekend worden. De premie daalt dan meestal zo’n 15%. Het premievergelijk toont de totale kostenverschillen tijdens de looptijd. De verzekering wordt er niet anders door, alleen goedkoper.

• Looptijd van de overlijdensrisicoverzekering
Als deze al heel lang loopt, kan het zijn dat bij een nieuwe overlijdensrisicoverzekering flink meer premie gaat betalen omdat de verzekerde ouder is geworden. In dat geval is het wellicht niet verstandig over te stappen. Een premie vergelijk vooraf is onmisbaar.

• Keuze overlijdensrisicoverzekering in Box 1 of Box 3
Overlijdensrisicoverzekering in Box 1: De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering zal rechtstreeks worden gebruikt ter aflossing van het verzekerde deel van de hypotheekschuld.
Overlijdensrisicoverzekering in Box 3: De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt gedaan aan de begunstigde, zoals deze is beschreven op het polisblad van de verzekering.
Bij het plaatsen van de overlijdensrisicoverzekering in box 3, kan de begunstigde zelf bepalen waarvoor de uitkering gebruikt wordt.

• Kruislings afsluiten overlijdensrisicoverzekering
Alles wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt van iemand die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonachtig was, wordt belast met successierecht. Afhankelijk van de verwantschap met de erflater, loopt het belastingtarief op. Om te voorkomen dat het te gemakkelijk is om de heffing van successierecht te ontlopen zijn er in de successiewet zgn 'fictieve verkrijgingen' opgenomen. De meest bekende is art. 13 SW: uitkeringen uit levensverzekeringen. Wanneer er een levensverzekeringpolis of overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt als gevolg van het overlijden, wordt deze uitkering meegenomen bij het bepalen van het verschuldigde successierecht als er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater (diegene die is overleden).
Om te kunnen bepalen of er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater, moet gekeken worden naar de premie verschuldigdheid zoals deze uit de polisredactie blijkt. Het feit dat de premies zijn voldaan uit het vermogen van de overleden persoon is niet zo relevant, maar meer het feit of hij ze verschuldigd was. Als verzekeringnemers in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn, zal er in de meeste gevallen sprake zijn van een te belasten uitkering. De premie wordt namelijk uit het gezamenlijke vermogen voldaan. Premiesplitsing of kruislings afsluiten heeft dan ook geen effect.

• Vrijstelling successie risicoverzekering
Vaak komt de overlijdensrisico uitkering direct of indirect ten goede aan de langstlevende. Deze beschikt over een vrijstelling van ruim € 600.000 in 2010. Zelfs na verrekening van aanspraken uit hoofde van nabestaandenpensioenen en nabestaandenlijfrente, is de vrijstelling vaak voldoende om de gehele verkrijging (de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering plus de genoemde nabestaandenvoorzieningen) onbelast te ontvangen.

• Overlijdensrisicoverzekering afsluiten op 1 of 2 levens
Meestal wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op twee levens. Makkelijk en overzichtelijk. De verzekeringsnemers van de overlijdensrisicoverzekering gaan er dan wel aan voorbij, dat de risicoverzekering uitkeert en stopt bij het overlijden van één van de verzekeringnemers. In veel gevallen wil de achterblijvende partner dan toch een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor bijvoorbeeld de kinderen. Nadeel: de verzekeringnemer is dan vaak veel ouder dan bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering op twee levens en zal nu geconfronteerd worden met een veel hogere overlijdensrisicopremie door de leeftijdstijging. Sommige verzekeraars berekenen geen extra kosten voor 2 aparte verzekeringen.

• Vrije keuze overlijdensrisicoverzekering
Eigenwoningbezitters die een overlijdensrisicoverzekering gaan afsluiten voor een hypotheek zijn niet verplicht de door de bank voorgestelde overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zij hebben het recht een andere keuze te maken. Producten als bankspaarhypotheken maken deze vrije keuze nog makkelijker. Een premievergelijk laat snel het verschil zien.

• Gelijke premie maar hoger verzekerd risicokapitaal
Door de dalende prijs van overlijdensrisicoverzekeringen kan de verzekering soms overgesloten worden met dezelfde premie naar een hoger verzekerd risicokapitaal.

Vergelijken van de goedkoopste risicoverzekering provisievrij? Vraag hier een premievergelijking van overlijdensrisicoverzekeringen zonder provisie (= netto premie orv).

« Terug naar nieuwsoverzicht